+420 383 800 199
Fitmin - akce 04/24 - konzerva ZDARMA

Obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia
 

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti VAPASKO sro, so sídlom Ke Hřišti 318, Nové Dvory, 285 31, identifikačné číslo: 01604198, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele C, vložka 208442 ( ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "občiansky zákonník ") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len" kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese http://www.vaschovatel.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2 Obchodné podmienky upravujú aj práva a povinnosti strán pri používaní webovej stránky predávajúceho nachádzajúcej sa na adrese http://www.vaschovatel.sk (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3 V kúpnej zmluve môže byť dohodnuté ustanovenie o odchýlke od podmienok. Rozlišovacie ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami podmienok.

1.4 Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú pripravené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5 Kupujúci potvrdzuje zaslaním objednávky, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spol. VAPASKO s.r.o., reklamačným poriadkom a podmienkami prepravy a súhlasí s nimi bez výhrad.

1.6 Tieto podmienky platia od 1.9.2015. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z obdobia platnosti predchádzajúcej verzie podmienok.

 

2. Užívateľský účet
 

2.1 Kupujúci môžu pristupovať k užívateľskému rozhraniu na základe webovej stránky kupujúceho. Z užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Webové rozhranie obchodu tiež umožňuje kupujúcemu objednať tovar bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2 Pri registrácii na internetovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný správne a pravdivo uviesť všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte sú pre kupujúceho povinné aktualizovať pri akejkoľvek zmene. Údaje poskytnuté kupujúcimi v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k používateľskému kontu je zabezpečený menom používateľa a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu a uznáva, že predávajúci nie je zodpovedný za porušenie tejto povinnosti kupujúcim.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený povoliť používanie užívateľského účtu tretím stranám.

2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľské konto, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj užívateľský účet dlhšie ako 365 dní alebo ak kupujúci poruší svoje záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci uznáva, že používateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho, potrebná údržba hardvéru a softvéru tretích strán.

2.7 Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu, opäť prostredníctvom internetovej stránky internetového obchodu alebo telefonicky. Zrušenie registrácie bude kupujúcemu potvrdené e-mailom alebo telefonicky.

 

3. Uzavretie kúpnej zmluvy
 

 3.1 Všetky prezentácie tovaru umiestneného na webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzatvárať kúpnu zmluvu pre tento tovar. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj predávajúcim vrátane cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ceny ponúkaných tovarov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú platné tak dlho, ako sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje schopnosť predávajúceho uzatvárať kúpnu zmluvu za individuálne dohodnuté podmienky.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedeného na webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar dodaný na územie Slovenskej republiky.

3.4 Na objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Formulár objednávky obsahuje najmä informácie o:

          objednaný tovar (objednaný tovar "vložil kupujúceho do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
          spôsob zaplatenia kúpnej ceny tovaru, podrobnosti o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru
          informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "príkaz").

3.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odosiela kupujúci predajcovi kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Podrobnosti uvedené v objednávke predávajúci považujú za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, odhadované prepravné náklady) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vyplýva z doručenia objednávky (prijatia) prijatej predávajúcim kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.

3.8 Kupujúci uznáva, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu, najmä s osobami, ktoré predtým podstatne porušili Kúpnu zmluvu (vrátane Obchodných podmienok).

3.9 Kupujúci sa zaväzuje používať vzdialené komunikačné prostriedky pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na pripojenie k internetu, náklady na telefonický hovor) nesie sám kupujúci

3.10 Minimálna hodnota objednávky v objednávke je 4 €. Nezahŕňa to dopravné náklady.

3.11 Kupujúci súhlasí s posielaním obchodných oznámení prostredníctvom e-mailu a SMS.

3.12 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu darčeka, ak je darček zahrnutý v objednávke.

 

4. Náklady na tovar a platobné podmienky
 

4.1 Kupujúci môže zaplatiť náklady kupujúceho na tovar a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy nasledujúcimi spôsobmi:

                v hotovosti v priestoroch predávajúceho v Ke Hřišti 318, Nové Dvory, 285 31, v prípade osobného odberu objednaného tovaru;
                hotovosť v hotovosti na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
                na dobierku na miesto určené kupujúcim v objednávke;
                bezhotovostný prevod na účet predávajúceho č. EUR 4023159071/7500 vedený u ČSOB Slovensko a.s.; IBAN: SK58 7500 0000 0040 2315 9071 (ďalej len "účet predávajúceho");

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru za dohodnutú cenu. Ak nie je uvedené inak, kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sa ďalej chápu.

4.3 Predávajúci nepožiada kupujúceho o vklad alebo inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4 V prípade platby v hotovosti alebo dobierkou je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

4.7 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnutého predávajúcim kupujúcemu sa nedajú kombinovať.

4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - Faktúra je vystavená predávajúcim kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zasiela ho v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho.

4.9 Podľa zákona o evidencii predajcov je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu potvrdenie. Súčasne je povinný zaregistrovať prijaté príjmy u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

 

5. Dodacia lehota
 

5.1 V prípade, že tovar má predávajúci skladom na expedičnom sklade (položka označená SKLADOM, a zároveň NA EXPEDÍCIU DNES), zaväzuje sa ho vyexpedovať, odovzdať dopravcovi, bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 2 (dvoch) nasledujúcich pracovných dní po uzavretí kúpnej zmluvy . Pokiaľ tovar nemá predávajúci skladom na expedičnom sklade (položka označená NA EXPEDÍCIU *dátum*), zaväzuje sa ho expedovať, odovzdať dopravcovi, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5-7 pracovných dní po uzavretí kúpnej zmluvy (v období október-december 7- 10 pracovných dní) v Českej aj Slovenskej republike. Dodacie lehoty sa potom riadia prepravnými podmienkami dopravcu podľa kupujúcim zvoleného spôsobu dopravy (cca dva dni pre Českú republiku, pre Slovenskú republiku cca 1 týždeň).

5.2 Ak zvolí kupujúci ako spôsob doručenia dodávaného tovaru osobný odber, potom ak má predávajúci tento tovar na sklade, zaväzuje sa ich pripraviť na odber bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 (dvoch) pracovných dní po uzavretí zmluvy. Ak tovar nemá predávajúci sklade, zaväzuje sa podať správu kupujúcemu o termíne odberu. Kupujúci je informovaný e-mailom o možnosti vyzdvihnutia tovaru, ak je tovar potvrdený. Pripravený tovar je vyhradený pre kupujúceho v priestoroch predávajúceho na 5 kalendárnych dní. Potom je objednávka, po predchádzajúcom upozornení kupujúceho, stornovaná pre nevyzdvihnutia kupujúcim (pokiaľ nie je s kupujúcim individuálne dohodnuté inak).

5.3 V prípade, že objednaný tovar nemá predávajúci sklade alebo ho nebude možné z iného dôvodu odovzdať dopravcovi či pripraviť k odberu v lehotách podľa predchádzajúcich dvoch odsekov, oznámi túto skutočnosť predávajúci emailom kupujúcemu a zároveň mu oznámi predpokladaný termín expedície či umožnenie osobného odberu dodávaného tovaru kupujúcim. V prípade, že by tento predpokladaný termín podľa predchádzajúcej vety mal byť dlhší ako 7 (sedem) pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, vzniká kupujúcemu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a reklamácia tovaru
 

6.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodnom balení.

6.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v predchádzajúcom odseku či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa musí odoslať predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu predajcu alebo na e-mailovú adresu predávajúceho: reklamace@vaschovatel.cz.

6.3 V prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s Obchodnými podmienkami sa kúpna zmluva odstráni od začiatku. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

6.4 V lehote štrnástich (14) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

6.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcemu alebo inak za predpokladu, že kupujúci súhlasí, že tak urobí bez toho, aby kupujúcemu vznikli dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar bol odoslaný podnikateľovi.

6.6 Predávajúci je oprávnený odškodniť Predávajúceho proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.7 Kým kupujúci akceptuje tovar, predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade predávajúci vráti nákupnú cenu kupujúcemu bez zbytočného odkladu bez poplatku na účet určený kupujúcim.

6.8 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť tiež darček.

6.9 Na darčeky sa nevzťahuje žiadna reklamácia.

6.10 Pokiaľ chcete dodaný tovar reklamovať, či už z dôvodu jeho poškodenia, neúplného dodania alebo z inej príčiny - iná farba, tvar, veľkosť, vždy je nutné zaslať do e-mailu spolu s vyplneným reklamačným formulárom, ktorý nájdete na webových stránkach dole vľavo, fotografie poškodeného alebo neúplného či zle dodaného tovaru a až ešte len potom, bude Vaša reklamácia zaevidovaná a do 30 dní vybavená.

7. Práva na vadné tovary a záručné podmienky
 

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán za vadné plnenie sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami oddielov 1914 až 1925, oddielov 2099 až 2117 a oddielov 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

7.2 Predávajúci je voči kupujúcemu zodpovedný za to, aby bol tovar bez vád. Predávajúci predovšetkým odpovedá kupujúcemu, že v čase prevzatia tovaru od kupujúceho:

          má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
          tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci označuje alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa,
          tovar zodpovedá kvalite alebo výkonu odsúhlasenej vzorky alebo originálu, ak sa kvalita alebo dizajn určili na základe dohodnutej vzorky alebo originálu,
          tovar je v primeranom množstve, stupni alebo hmotnosti
          tovar spĺňa zákonné požiadavky.

7.3 Ustanovenia článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovary predávané za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena za opotrebenie tovaru v dôsledku ich bežného používania, prevzatie zo strany kupujúcich alebo ak vyplýva z povahy tovaru.

7.4 Ak sa chyba vyskytne do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný už pri prevzatí.

7.5 Kupujúci uplatňuje nárok na chybné plnenie na adrese predávajúceho v jeho priestoroch: Ke Hřišti 318, Nové Dvory, 285 31. Momentom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy predávajúci obdržal reklamovaný tovar od kupujúceho.

 

8. Dodacie a prepravné podmienky
 

8.1 Spôsob dodania určí kupujúci pri objednávaní tovaru. Predávajúci je oprávnený zmeniť spôsob dopravy vybraný na žiadosť kupujúceho, ak tento spôsob dopravy nie je vhodný na dodanie objednaného tovaru, alebo ak tento spôsob dopravy nie je možný za podmienok stanovených dopravcom.

8.2 Ak je predávajúci povinný doručiť tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je podľa kúpnej zmluvy povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci zásielku neakceptuje pri dodaní, predávajúci je oprávnený požadovať skutočné náklady na dopravu do miesta dodania a má tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.3 Ak je tovar z dôvodov potreby kupujúceho dodaný opakovane alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovanou dodávkou tovaru. náklady spojené s inou metódou doručenia.

8.4 Keď je tovar prevzatý od dopravcu, je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balenia tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov oznámiť dopravcovi bez zbytočného odkladu. V prípade porušenia obalu, ktorý uvádza neoprávnený vstup do zásielky, kupujúci nie je povinný prevziať zásielku od dopravcu. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru je v súlade so všetkými zmluvnými podmienkami a neskoršia sťažnosť týkajúca sa zásielky sa nemusí brať do úvahy.

8.5 Práva a povinnosti iných strán v preprave tovaru môžu zmeniť dodacie podmienky predávajúceho, ak ich vydal predávajúci.

8.6 Hmotnosť objednávky v rámci SR nesmie presiahnuť 50 kg. Ak je váha vyššia, zákazník bude účtovaný dvakrát.

 

9. Ostatné práva a povinnosti strán
 

9.1 Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru zaplatením plnej kúpnej ceny tovaru.

9.2 Kupujúci berie na vedomie, že softvér a ďalšie komponenty, ktoré tvoria webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru), sú chránené autorskými právami. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu aktivitu, ktorá by mu umožňovala manipulovať so softvérom alebo inými komponentmi, ktoré tvoria webové rozhranie obchodu, alebo ho mohli zneužiť.

9.3 Kupujúci nie je oprávnený používať mechanizmy, softvér alebo iné postupy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fungovanie webového rozhrania obchodu pri používaní webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu môže byť použité len v takom rozsahu, že nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a je v súlade s jeho zamýšľaným účelom.

9.4 Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania vo vzťahu k kupujúcemu v zmysle § 1826 ods. 1, e) občiansky zákonník.

9.5 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek chyby vyplývajúce z útokov tretích strán na webových stránkach alebo používania webových stránok v rozpore s ich zamýšľaným účelom.

9.6 Kupujúci týmto preberá riziko zmeny okolností v súlade s § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

10. Ochrana súkromia
 

10.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, zabezpečuje zákon č. 101/2000 Zz o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, stát, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"). Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovávaním kupujúci týmto vyslovuje súhlas.

10.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

10.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.5 Predávajúci môže splnomocniť tretiu stranu na spracovanie osobných údajov kupujúceho ako spracovateľa. Okrem osôb, ktoré prepravujú tovar, osobné údaje poskytne predávajúci tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

10.6 Osobné údaje budú spracované na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že mu bolo oznámené, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že mu bolo oznámené, že so súhlasom so spracovaním osobných údajov môže Predávajúci písomne odvolať na adresu Predávajúceho.

10.8 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 1.52) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s pokiaľ ide o účel ich spracovania, môžu:

      požiadajte predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,
      vyžadovať od predajcu alebo spracovateľa odstrániť výslednú podmienku. Môže to byť najmä blokovanie, oprava, doplnenie alebo zneškodňovanie osobných údajov. Ak sa zistí, že žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety je odôvodnená, predajca alebo spracovateľ okamžite odstráni chybný stav. Ak predajca alebo spracovateľ nedodrží žiadosť, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na úrad ochrany údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho kontaktovať Úrad pre ochranu osobných údajov priamo s jeho sťažnosťou.

10.9 Ak kupujúci požaduje informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný tieto informácie odovzdať. Predávajúci má právo poskytnúť informácie podľa predchádzajúcej vety a požiadať o primeranú kompenzáciu, ktorá nepresiahne náklady potrebné na poskytnutie informácií.

 

11. Záverečné ustanovenia
 

11.1 Ak vzťah týkajúci sa používania internetovej stránky alebo právneho vzťahu stanoveného v Kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. To neovplyvňuje práva spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť Predávajúceho nepodlieha žiadnemu inému oprávneniu. Živnostenský preukaz sa vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušným živnostenským úradom.

11.3 Ak je nejaké ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa stane ustanovením, ktorého ustanovenie nariaďuje neplatné ustanovenie čo najbližšie namiesto neplatných klauzúl. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.4 Kúpna zmluva vrátane Zmluvných podmienok archivuje Predávajúci v elektronickej forme a nie je dostupná.

11.5 Kontaktné údaje predávajúceho: Adresa pre doručenie VAPASKO s.r.o., Ke Hřišti 318, Nové Dvory, 285 31, e-mailová adresa info@vaschovatel.sk, telefón +420 383 800 199.

 

Nastavenia ochrany osobných údajov

Prispôsobíme sa vašim potrebám. Aby sme mohli byť čo najlepší, potrebujeme váš súhlas na používanie jednotlivých súborov cookie a na poskytovanie údajov tretím stranám. Súhlas môžete udeliť kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".

Súhlasím

Nastavení cookie

Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.

Súhlasím so všetkými Odmietnuť všetko